Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przed Polską otworzyła się możliwość wdrażania Funduszy Europejskich w pełnym okresie programowania. 

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. 

Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje. 

Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. W dokumencie tym przedstawiono sposób, w jaki będą wykorzystywane środki z Funduszy Europejskich w celu osiągnięcia podstawowego celu unijnej polityki spójności, tj. zmniejszenia różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym między Polską i poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. 

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS są: 

 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, 
 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 
 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 
 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: 

Poza wyżej wymienionymi programami, każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. 

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 

 • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 
 • 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), 
 • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. 

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. 

Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE. 

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 

 • Program Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro), 
 • 16 programów regionalnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), 
 • Program Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro), 
 • Program Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro), 
 • Program Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), 
 • Program Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). 
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro) 

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro). 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl