wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

kalendarium

FunduszUE

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

Głównym celem SPO Rozwój Zasobów Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.W Polsce, realizacji powyższych celów ma służyć Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego postanowienia są uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Program ten służy wsparciu projektów ukierunkowanych na:

 • dostosowywanie kwalifikacji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy
 • zwiększenie dostępu do edukacji
 • rozwój nowoczesnych form organizacji pracy
 • dostarczanie pomocy finansowej przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz  projektów mających na celu zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia kadr

Ponadto w jego ramach finansowane mają być projekty wspierające promocję współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką oraz  projekty, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych różnych grup społecznych.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

 • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
  Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.
 • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
  System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.
 • Priorytet 3: Pomoc techniczna
  Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

Program określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania. Poniżej prezentujemy zestawienie priorytetów i działań SPO RZL.

Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 • Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 
 • Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży 
 • Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 
 • Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
 • Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 
 • Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

 • Działanie 2.1. Zwiększanie dostępu do edukacji – promowanie kształcenia ustawicznego 
 • Działanie 2.2. Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 
 • Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 
 • Działanie 2.4. Wsparcie zdolności administracyjnych 

Priorytet 3. Pomoc techniczna

 • Działanie 3.1. Wsparcie zarządzania SPO RZL 
 • Działanie 3.2. Informacja i promocja Działań SPO RZL 
 • Działanie 3.3. Zakup sprzętu komputerowego 

Za realizację SPO RZL odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej. Wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Sektorowy Program Operacyjny  pobierz plik 
Szczegółowe informacje: Ministerstwo Gospodarki i Pracy  www.mgip.gov.pl, www.efs.gov.plaviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage