wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

kalendarium

FunduszUE

SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

spo banner

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zawiera priorytety oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

W ramach programu finansowane może być zarówno bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych w zakresie dostosowania warunków produkcji rolnej do standardów UE, stymulowania poprawy jakości produktów rolnych oraz kształtowania procesów produkcyjnych w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, jak też działania szkoleniowe i doradcze oraz przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury i alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich.  

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sektorowy Program Operacyjny  dolpobierz plik 
Uzupełnienia programu operacyjnego  pobierz plik

Szczegółowe informacje: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl       


Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004-2006, przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 r. Źródłem finansowania są środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych.
 
Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorządy województw mają pełnić rolę instytucji wdrażających dla trzech działań SPO, a mianowicie:
 • scalanie gruntów
 • gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
 • odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Wszystkie działania dostępne w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wraz z podziałem ról uczestników programu i budżetem przedstawiają poniższe tabele.
DZIAŁANIA SPO Z PODZIAŁEM RÓL MIĘDZY UCZESTNIKAMI PROCESU WDRAŻANIA

Działanie

Instytucja Zarządzająca
Instytucja Wdrażająca
Beneficjent
Inwestycje w gospodarstwach rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podmioty prowadzące działalność rolniczą-osoby fizyczne lub prawne
Ułatwianie startu młodym rolnikom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Młodzi rolnicy
Szkolenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność szkoleniową
Wsparcie doradztwa rolniczego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność z zakresu doradztwa rolniczego lub leśnego
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Osoby fizyczne lub prawne, których statutowym przedmiotem działalności jest: przetwórstwo wybranych artykułów rolnych; pakowanie jaj; usługowe zamrażanie i przechowywanie artykułów rolnych; handel hurtowy artykułami rolnymi
 
Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
PGL Lasy Państwowe
Scalanie gruntów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędy Marszałkowskie Starosta powiatu reprezentujący właścicieli gospodarstw rolnych
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędy Marszałkowskie Samorządy gmin lub instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest samorząd terytorialny
Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Osoby fizyczne – rolnicy, domownicy, osoby prawne, które prowadzą działalność rolniczą
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędy Marszałkowskie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą
Pilotażowy Program Leader+ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Samorządy gmin wiejsich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia lub ich związki oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione wyżej; Lokalne Grupy Działania (LGD)

BUDŻET SPO NA LATA 2004-2006 (w mln €) 

Działanie

Wspólnota Europejska EFOiGR – Sekcja Orientacji

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Prywatne

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

325,19

278,73

-

325,19

Ułatwianie startu młodym rolnikom

130,00

43,33

-

-

Szkolenia zawodowe

16,00

4,00

-

-

Wsparcie doradztwa rolniczego

43,00

10,75

-

-

Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych

325,00

139,29

-

464,29

Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

10,00

2,50

-

-

Scalanie gruntów

17,00

4,25

-

-

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

90,0

-

22,5

-

Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

75,00

32,14

-

107,14

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

100,00

32,00

-

8,00

System instytucjonalny

 • Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski
 • Beneficjent końcowy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opis systemu wdrażania 

Departament Rolnictwa i Środowiska, Oddział projektów Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" poddaje wniosek weryfikacji formalnej i merytorycznej. Beneficjent może zostać poproszony o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu w ściśle określonym terminie. Projekty uszeregowane według liczby uzyskanych punktów są następnie przekazywane do Regionalnego Komitetu Sterującego. Komitet ten rekomenduje listę rankingową projektów Zarządowi Województwa, który podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów. 
Umowy o dofinansowanie projektów są podpisywane między samorządem województwa a beneficjentami w działaniach 2.2 oraz 2.3, natomiast w działaniu 2.5 Marszałek Województwa wydaje decyzję o dofinansowaniu projektów. 
Płatności na rzecz beneficjenta dokonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Planowane działania 

Przekazanie zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucji Zarządzającej do wszystkich pozostałych instytucji, a więc i samorządu województwa, odbyło się na zasadzie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządem Województwa. Umowa ta została podpisana w dniu 7 stycznia 2005 roku. Określa ona zadania poszczególnych instytucji.

Prowadzone w roku 2004 przez MRiRW działania legislacyjne zmierzające do przyjęcia ostatecznego kształtu dokumentów programowych zaowocowały następującymi aktami prawnymi:

 

 • Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 7 lipca 2004 r. zatwierdzająca program operacyjny"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich", stanowiący część strukturalnej pomocy Wspólnoty dla regionu Celu l, Polski. CCI No: 2004 PL 061 PO 001

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U. Nr 197 poz. 2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006" 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2117) w sprawie  Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006"
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Ponadto Komitet Sterujący Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" dokonał podziału środków na tzw. koperty regionalne czytaj więcej...aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage