wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

kalendarium

FunduszUE

Polityka Regionalna

Polityka regionalna (polityka spójności społeczno-gospodarczej) jest jedną z polityk wspólnotowych UE. Spójność społeczno-gospodarcza to jeden z nadrzędnych celów UE, a instrumentem służącym do realizacji tego celu są fundusze strukturalne. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów i regionów wspólnotowych. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu rozwoju gospodarczego w UE.

 • Fundusze strukturalne:
 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny
 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 4. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
 • Fundusz Spójności jako instrument polityki strukturalnej UE

Inicjatywy WspólnotyZasady polityki strukturalnej

 • zasada koncentracji - środki płynące z Unii Europejskiej przeznaczane są na osiągnięcie ograniczonej liczby celów i kierowane do regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej.
 • zasada partnerstwa - polega na współpracy Komisji Europejskiej z odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zaangażowanymi w programowanie i dystrybucje funduszy strukturalnych; oznacza także obowiązek współpracy przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych organów administracji publicznej z partnerami gospodarczymi i społecznymi
 • zasada programowania - wymaga przygotowania na poziomie centralnym bądź regionalnym wieloletnich, kompleksowych programów rozwoju współfinansowanych następnie przez fundusze strukturalne (Narodowy Plan Rozwoju » Podstawy Wsparcia Wspólnoty » programy operacyjne » uzupełnienia programów operacyjnych)
 • zasada dodatkowości - oznacza, że środki z funduszy strukturalnych mają uzupełniać fundusze krajowe i nie mogą ich zastępować.
 • zasada kontroli i monitoringu - wymaga śledzenia przebiegu realizacji programu, pod kątem założonych w nim celów przy wykorzystaniu zidentyfikowanych wskaźników osiągnięć

Cele polityki strukturalnej

CEL 1 – wspieranie regionów najsłabiej rozwiniętych – wsparciem objęte są regiony, na poziomie NTS II, w których PKB na mieszkańca w trzech ostatnich latach nie przekroczył 75% średniej dla Wspólnoty; dodatkowo tym celem zostały objęte tereny słabo zaludnione oraz obszary peryferyjne. Również w sposób przejściowy, dla utrwalenia korzystnego trendu, wskazanym celem objęte są te regiony, które w ostatnich latach dzięki pomocy UE osiągnęły wyższy od wspomnianego poziom PKB. Niemal 75% wszystkich środków funduszy strukturalnych jest przeznaczane na działania w ramach tego celu.

CEL 2 - wspieranie przemian ekonomicznych i społecznych na obszarach o zaburzonej strukturze gospodarki (np.: obszary zdominowane przez rolnictwo, tereny zdegradowane przez przemysł, obszary przemysłów schyłkowych, itp.) - celem tym objęte zostały regiony, na poziomie NTS II, w których poziom bezrobocia w ostatnich trzech latach był wyższy niż średnia stopa bezrobocia w krajach UE; obok poziomu bezrobocia pod uwagę brane są także takie cechy obszarów problemowych, jak: wysoki poziom ubóstwa, niski poziom wykształcenia ludności, wysoki stopień zdegradowania środowiska, itp. Na realizację tego celu przeznaczonych jest 12% wszystkich środków funduszy strukturalnych.

CEL 3 - modernizacja rynku pracy - poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawę dostępu do miejsc pracy; wskazany cel ma charakter horyzontalny i obejmuje te obszary, które nie zostały zaliczone do celu 1. Na cel 3 przeznaczonych zostało 13% całości środków.Po wejściu Polski do Unii Europejskiej cały obszar kraju został objęty

CELEM 1. Procedury programowaniaProcedury programowania polityki strukturalnej są uzależnione od celu, którego realizacji mają służyć. W przypadku celu 1 w Rozporządzeniu Rady nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych wyodrębniono cztery typy dokumentów:

 1. Narodowy Plan Rozwoju
 2. Podstawy Wsparcia Wspólnoty
 3. Program Operacyjny
 4. Uzupełnienie Programu

  Narodowy Plan Rozwoju - sporządzana przez państwo analiza sytuacji uwzględniająca cel europejskiej polityki spójności społeczno-gospodarczej, zawierająca strategię i przewidywane działania priorytetowe oraz ich szczegółowe cele wraz z orientacyjnymi zasobami finansowymi przewidzianymi dla ich realizacji. Stanowi dla Komisji Europejskiej propozycję ze strony państwa dotyczącą potrzeb w zakresie środków strukturalnych. czytaj więcej...

  Podstawy Wsparcia Wspólnoty – dokument zawierający strategię oraz priorytety działań Funduszy Strukturalnych i państwa członkowskiego, ich cele, udział funduszy i innych źródeł finansowania, zredagowany w przekroju priorytetów strategicznych i realizowany poprzez programy operacyjne. Powstaje w wyniku negocjacji pomiędzy Komisją Europejską i państwem członkowskim na podstawie Narodowego Planu Rozwoju. czytaj więcej...

  Program Operacyjny – dokument mający na celu realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty, zawierający całość spójnych priorytetów strategicznych, obejmujących wieloletnie działania mogące korzystać ze wsparcia Funduszy Strukturalnych i innych instrumentów finansowych. Tworzony może być na poziomie centralnym lub regionalnym. Realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty służyć może jeden lub wiele programów operacyjnych. czytaj więcej...

  Uzupełnienie Programu – załącznik do programu operacyjnego zawierający opis szczegółowej realizacji strategii i celów priorytetowych z uwzględnieniem m.in. oceny przed realizacją programu, wskaźników służących monitorowaniu programu, planu finansowania każdej operacji, systemu instytucjonalnego oraz kampanii informacyjnej. Ponadto w Uzupełnieniu określone są: rodzaje projektów możliwe do współfinansowania, limity wsparcia, kategorie beneficjentów, itp.


  Zobacz także: 
  Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. nr 1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych dolpobierz plik

  

  aviavalleybaner prognoza

  podkarpackie sz perspektywalotniksko

  monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

  move on greentourage