wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

kalendarium

FunduszUE

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

npr04 06

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 określa najważniejsze działania priorytetowe, które Polska, jako członek Unii Europejskiej, zamierza uruchomić w latach 2004-2006. Jest to dokument, na podstawie którego państwo członkowskie prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Stanowi on podstawę planowania poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych, a także wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Działania te będą współfinansowane ze środków europejskich, których Polska może otrzymać 12,3 mld euro z budżetu UE w latach 2004-2006 (co stanowi ok. 2,2% PKB). Będą one dotyczyć trzech podstawowych dziedzin:

 • wsparcia przedsiębiorstw
 • rozwoju infrastruktury
 • rozwoju zasobów ludzkich

Narodowy Plan Rozwoju wdrażany będzie za pomocą programów operacyjnych i projektów Funduszu Spójności.

FUNKCJE NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004–2006

 • jest strategicznym, średniookresowym dokumentem planistycznym, pierwszym, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania interwencyjne państwa
 • wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski mające zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców

CEL STRATEGICZNY NPR

Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na wyzwania globalnej konkurencji oraz na wnioski wynikające z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki:

 • wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB
 • zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia
 • włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej
 • intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej
 • rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego
 • wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce

OSIE ROZWOJU NPR

Jednym z warunków realizacji wyznaczonego celu strategicznego Narodowego Planu Rozwoju oraz celów cząstkowych jest koncentracja dostępnych środków finansowych na kilku podstawowych osiach rozwoju, którymi są:

 1. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw
 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia
 3. Tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej
 4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich
 5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

REALIZACJA CELU ORAZ OSI ROZWOJOWYCH NPR

Cel, jak i osie rozwoju będą realizowane m in. poprzez:

 1. Uzgodnione z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski, które w latach 2004-2006 wdrażane będą za pomocą:
  • pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków dwóch funduszy strukturalnych
  • programu operacyjnego pomocy technicznej
 2. Projekty Funduszu Spójności - ze środków Funduszu Spójności realizowane będą duże projekty w zakresie transportu i środowiska.
 3. Inicjatywy Wspólnoty:
  • INTERREG III – przygraniczna, transnarodowa i międzyregionalna współpraca gospodarcza regionów
  • EQUAL - promocja równości szans kobiet i mężczyzn

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006  dolpobierz plik

Dodatkowe informacje na temat Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.npr.gov.plaviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage