LIDER+

LEADER+ 2000-2006 to inicjatywa wspólnotowa, której pomoc skierowana jest na projekty rozwoju regionalnego w krajach członkowskich. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro. 

Fundusze z programu LEADER+ mogą być przeznaczane na trzy cele:

  • wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich
  • wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy
  • tworzenie sieci obszarów wiejskich UE - zarówno objętych pomocą LEADER+, jak i niekorzystających z tej pomocy

Generalnie z inicjatywy LEADER+ mogą korzystać wszystkie tereny wiejskie Unii Europejskiej. Jednak wsparcie w ramach dwóch pierwszych celów jest przeznaczone dla ograniczonej liczby obszarów. Beneficjentami pomocy są przede wszystkim "Lokalne Grupy Działania", czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących działania innowacyjne związane z rozwojem obszaru wiejskiego. W obecnym okresie programowania w latach 2004 -2006 środki Inicjatywy LEADER + nie są dostępne dla Polski.

  • Dodatkowe informacje na temat LEADER+ dostęone są na stronie internetowej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, www.fapa.org.pl